99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam1125Nie polecam3

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin programu lojalnościowego
 1. Postanowienia ogólne

  • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
  • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
   • Organizator - RiK Rafał NIEZGODA ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 886-241-79-08, REGON: 368835290, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@e-rik.pl.
   • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
   • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://e-rik.pl/ , na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

  2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

  • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
   • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
   • zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu

  3. Punkty w Programie Lojalnościowym

  Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

  • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie - przez okres jednego roku (dalej: Okres Naliczania Punktów).
  • Po zakończeniu Okresu Naliczania Punktów - punkty uzyskane przez Uczestnika tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza celem uzyskania voucherów).
  • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów - decyduje data odebrania zamówienia.
  • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
   • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
   • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
  • Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 1 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu - poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
  • Punkty przyznawane są automatycznie po odbiorze paczki od kuriera, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
  • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
  • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w pkt. 1-7 powyżej.
  • Punkty są niezbywalne.

  4. Wymiana punktów

  • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane produkty.
  • Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.
  • Organizator przyzna Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 1 złoty. Każde zebrane 10 punktów ma wartość 1 zł, które możesz przeznaczyć na wybrane produkty. 
  • Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.
  • Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na produkt w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
  • Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości punktów, z zastrzeżeniem że może to być tylko 1 produkt.
  • Za wymieniony produkt naliczone zostanie 1 zł.
  • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - punkty nie będą mu zwracane.
  • Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
  • Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
  • Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 180 dni od dnia ich przyznania.
  • Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
  • Aby otrzymać Nagrodę należy równocześnie złożyć zamówienie na min. 100 złotych
  • Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
  • Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.
  • Sponsorem Nagród jest Organizator.

  5. Czas trwania Programu Lojalnościowego

  • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.01.2023.
  • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
   • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
   • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na produkty
  • W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
  • Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 
  • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

  6. Dane osobowe

  • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
  • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
  • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
   • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
  • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
  • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  7. Reklamacje

  • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
   • w formie pisemnej na adres: RiK Rafał NIEZGODA ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice
   • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@e-rik.pl
  • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  8. Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
  • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
  • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Klienci, których interesował ten produkt, oglądali też:
Listwa uszczelniająca krawędziowa LU 18 biała 3m
Listwa uszczelniająca krawędziowa LU 18 biała 3m

5,95 zł

4,84 zł

szt.
Modern Box KW L-500mm niski biały
Modern Box KW L-500mm niski biały

89,66 zł

72,89 zł

szt.
Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS+ H=45 L-450mm
Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS+ H=45 L-450mm

25,09 zł

20,40 zł

szt.
Tor dolny PRO L=4,05 SREBRNY
Tor dolny PRO L=4,05 SREBRNY

72,93 zł

59,29 zł

szt.
Tor górny L=1,70 SREBRNY
Tor górny L=1,70 SREBRNY

48,39 zł

39,34 zł

szt.
Wkład na sztućce AXISPACE 600 Biały
Wkład na sztućce AXISPACE 600 Biały

33,48 zł

27,22 zł

szt.
Wkład na sztućce 600 Metalik
Wkład na sztućce 600 Metalik

20,60 zł

16,75 zł

szt.
Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS+ H=45 L-500mm
Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS+ H=45 L-500mm

27,05 zł

21,99 zł

szt.
osłonka mleczna do profilu LED GLAX 2 m
osłonka mleczna do profilu LED GLAX 2 m

8,28 zł

6,73 zł

szt.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty) już od 200,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium