99,7% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam739Nie polecam2

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin ważny od 31grudnia 2017 roku

§1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice nip: 8862417908 regon:
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową akcesoriów meblowych za pośrednictwem sieci Internet. Adres sklepu internetowego www.e-rik.pl
 3. Produkty i usługi oferowane w Sklepie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

§2. Dane kontaktowe

sklep czynny jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

Adres e-mail: rik.biuro@gmail.com 

Adres do korespondencji: RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice

Adres do zwrotów i reklamacji podany jest w §5 oraz w formularzach zwrotów i reklamacji.

Numer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych: 

§3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający powinien:
  • wybrać towar lub usługę
  • podać swoje dane adresowe 
  • wskazać adres wysyłki
  • wybrać sposób dostawy
  • wybrać metodę płatności
  • zaakceptować regulamin sklepu
  • potwierdzić wolę złożenia i opłacenia zamówienia
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie jego otrzymania. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych przez Zamawiającego danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rik.biuro@gmail.com.
 4. W rozsądnym czasie po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, Sklep prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co będzie stanowiło zawarcie umowy sprzedaży. 
 5. W przypadku wybrania metody płatności przedpłata, Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu w systemie Sklepu pełnej należności.
 6. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 - 16:00.
 7. Sklep umożliwia Zamawiającemu wybór kliku metod płatności w tym możliwość opłacenia zamówienia „za pobraniem” w wybranych sposobach dostawy. Aktualna lista dostępnych metod płatności jest dostępna na stronie Sklepu.
 8. Sklep umożliwia Zamawiającemu wybór kliku sposobów wysyłki, oraz odbiór osobisty. Aktualna lista dostępnych sposobów wysyłki jest dostępna na stronie Sklepu.
 9. Realizacja zamówienia, rozumiana jako przekazanie przesyłki Przewoźnikowi następuje niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym jest mowa w ust. 4.
 10. Zamówienie zostanie dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie pod wskazany adres lub do punktu odbioru, wskazanego w zamówieniu, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania Przewoźnikowi.
 11. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy oraz metody płatności i jest wyświetlany m.in. podczas składania zamówienia.
 12. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 13. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu lub usługi.
 14. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin lub zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
 15. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.
 16. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie elektronicznych faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz not księgowych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 18. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów internetowych płatności, udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie nie dokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego - drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie.

§4. Reklamacje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, na przykład drogą elektroniczną.
 2. Sklep udostępnia narzędzia ułatwiające proces składania reklamacji. Zasady składania reklamacji są dostępne na stronie Sklepu, pod następującym adresem http://e-rik.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.
 3. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis reklamacji, numer zamówienia oraz numer modelu. Można skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.
 4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice
 5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni odniesie się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi o sposobie jej rozstrzygnięcia na papierze lub innym trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 
 7. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar niezwłocznie.
 12. Zwrot należności, o którym jest mowa w ust 10, zostanie dokonany w tej samej formie, z jakiej skorzystał Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez przelew na wskazane przez Zamawiającego w formularzu reklamacyjnym konto lub w formie voucheru.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia, wskazana przez Zamawiającego (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku pozostałych umów, po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres: RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice lub pocztą elektroniczną na adres: rik.biuro@gmail.com).
 3. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dostępnego pod adresem http://e-rik.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7, jednak nie jest to obowiązkowe. Zamawiający może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub skorzystać z formularza on-line Sklepu lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający skorzysta z ww. możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację, dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, w tym opłacone koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot należy odesłać na adres: RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle zwracany towar przed upływem 14 dni.
 4. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że w danym przypadku Sklep zgodził się je ponieść. Wysokość tych kosztów zazwyczaj nie przekracza kwoty 20 złotych.
 5. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:
  • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej.
 8. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jak również zwrotach i reklamacji jest RiK Rafał Niezgoda ul. Wolności 47 58-160 Świebodzice
 2. Dane osobowe, podane przez Zamawiającego na stronie www.e-rik.pl, są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oraz dokonanie zwrotów lub reklamacji.
 4. Dane osobowe, o których jest mowa w ust 1-3, są powierzane firmom współpracującym ze Sklepem przy realizacji zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozowe i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi zamówienia i dostawy.
 5. Dane Osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. firm.

§8. Inne postanowienia dotyczące danych osobowych, w tym ich przetwarzania w celach marketingowych 

 1. Dane osobowe Zamawiającego oraz subskrybenta newslettera, za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 2. Zamawiający oraz subskrybent newslettera mogą otrzymywać drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli uprzednio wyrażą na to zgodę.
 3. Zamawiającemu oraz subskrybentowi newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych, kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Klienta Sklepu: rik.biuro@gmail.com.

§9. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.e-rik.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii RWD.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. 
 3. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w aktualnej wersji zalecanej przez producenta. Lista wersji przeglądarek internetowych, które gwarantują poprawne wyświetlanie treści i działanie Sklepu jest podana na stronie Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu w pełni wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 5. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu oraz Klientów, Kontrahentów lub osób trzecich.

§10. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
  • zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
  • zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;
  • zmiany w zakresie proponowanych przez Sklep funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.e-rik.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail, podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2, przy czym Zamawiający ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wypowiedzenie umowy wiążącej ze Sklepem skutkuje likwidacją konta Zamawiającego.
 4. Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa w §3 pkt. 4) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§11. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

SPRZEDAWCA UDOSTĘPNIA KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Alior bank numer rachunku: 65249000050000453095088982
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 6. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, wraz z uzupełnieniem w postaci Zasady zwrotów i reklamacji, dostępny jest na stronie www.e-rik.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku Sklep i Zamawiający wyrażą na to zgodę. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl, a w szczególności w ramach następującej podstrony: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 4. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 r., konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sądu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
 5. Nasz adres poczty elektronicznej to: rik.biuro@gmail.com.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 7. Postanowienia §5 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Klienci, których interesował ten produkt, oglądali też:
System nawierzchniowy hurtownie - set Overline Plus
System nawierzchniowy hurtownie - set Overline Plus
99,16 zł 80,62 zł
szt.
Tor górny L=405 m mill finish Overline/Overline P
Tor górny L=405 m mill finish Overline/Overline P
24,23 zł 19,70 zł
szt.
Tor dolny toczny Overline Plus L=405 m mill finis
Tor dolny toczny Overline Plus L=405 m mill finis
44,37 zł 36,07 zł
szt.
Tor górny L=17m anoda
Tor górny L=17m anoda
45,24 zł 36,78 zł
szt.
Nóżka regulowana Axilo H- 60 Hafele
Nóżka regulowana Axilo H- 60 Hafele
2,45 zł 1,99 zł
szt.
Uchwyt krawędziowy HEXA 96mm/150mm aluminium
Uchwyt krawędziowy HEXA 96mm/150mm aluminium
8,59 zł 6,98 zł
szt.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty InPost) już od 200,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium